Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Bij het opgeven van de bestelling kan de winkel u om een voorschot vragen. In alle gevallen dient het resterende bedrag bij aflevering contant voldaan te worden.
 2. Speciaal voor u bestelde en/of gesneden artikelen kunnen na het sluiten van de verkoopovereenkomst niet meer geannuleerd worden.
 3. U staat in voor de juistheid van alle door u verstrekte gegevens en specificaties.
 4. Opgegeven levertijden zijn indicatief, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 5. Leveringskosten bedragen € 45 excl. btw, tenzij bij een bestelling die minimum € 350 excl. btw bedraagt waarbij de levering franco gebeurt indien het leveradres zich binnen de 50 km van ons magazijn bevindt.
 6. In geval u gebruik maakt van onze leveringsservice, spreek de winkel een bezorgdag met u af. Om de veiligheid van de bezorger te waarborgen vraagt de winkel u het volledige aankoopbedrag van de artikelen vóór de bezorgdag te voldoen, hetzij in de winkel, hetzij door middel van overschrijving.
 7. Bezorgen betekend aflevering op het opgegeven adres aan de voordeur, op het gelijkvloers.
 8. De consument dient bestellingen binnen een termijn van twee weken na bericht van de Direct Floors winkel af te halen of te laten bezorgen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Laat de consument dit na, dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
 9. U dient de geleverde artikelen bij aflevering te controleren op breuk, beschadiging en compleetheid. De winkel is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de bezorgde artikelen vanaf het moment dat de artikelen gelost zijn of de winkel verlaten.
 10. Indien de chauffeur op de overeengekomen bezorgdag niemand op het bezorgadres aantreft, worden er extra bezorgkosten in rekening gebracht voor elke nieuwe levering.
 11. Omruiling of terugname :  a) Met de originele orderbevestiging of factuur kan binnen 14 dagen na aankoopdatum, omgeruild of teruggenomen worden. Zonder aankoopbewijs kan de omruiling of terugname geweigerd worden. b) De artikelen moeten ongebruikt en onbeschadigd zijn. c) De artikelen moeten in de originele verpakking zitten. Bovendien mag de verpakking niet beschadigd zijn. d) Artikelen die op uw verzoek zijn vervaardigd, bewerkt of op maat gemaakt, of artikelen die speciaal voor u zijn besteld, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden.

Consumentenvoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten zoals Direct Floors die in zijn winkel, webshop, catalogi, folders of anderszins aan de consument doet.
 2. Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, zoals die van toepassing zijn op elk aanbod van Direct Floors.
 3. Consument: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Direct Floors op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 4. Dienst: elke dienst geleverd door een Direct Floors winkel aan de consument in uitoefening van een overeenkomst.
 5. Direct Floors winkel: de zelfstandige ondernemer (zijnde al dan niet een franchisenemer) bij wie de consument de goederen of diensten aankoopt.
 6. Goederen: alle stoffelijke goederen die het voorwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle stoffelijke resultaten van dienstverlening door een Direct Floors winkel of de Direct Floors webshop, zoals aanneming van werk, montage, installatie en advies.
 7. Overmacht: een situatie waarbij een tekortkoming niet aan de Direct Floors winkel of de consument kan worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 8. Overeenkomst: elke overeenkomst inzake de verkoop van goederen of diensten tussen een consument en Direct Floors, zijnde via de webshop of fysieke winkel.
 9. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zoals die in artikel 5 van de algemene voorwaarden is omschreven.
 10. Omruiling: de mogelijkheid voor de consument om binnen de termijn zoals bepaald in artikel 3.1. de goederen tegen levering van een vervangend artikel, levering van een tegoedbon of terugbetaling van de prijs terug te bezorgen aan de Direct Floors winkel.
 11. Verkoop: een door een Direct Floors winkel georganiseerd systeem voor verkoop aan consumenten, ook door webshop.

Artikel 2 – Algemene Voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en maken daar integraal deel van uit. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen in de Direct Floors-winkel  alsook op de website van Direct Floors België en kunnen verkregen worden op enkelvoudig verzoek.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op huur- en verhuurovereenkomsten tussen een consument en een Direct Floors winkel.
 3. De acceptatie van de algemene voorwaarden en/of het aanbod houdt tevens een aanvaarding in van bijzondere voorwaarden verbonden aan het aanbod (zoals ondermeer bepalingen inzake de prijs, de uitvoering, omruiling…). Bij een conflict tussen de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

Artikel 3 – Omruiling

 1. Het aanbod houdt tevens een recht van omruiling van goederen gedurende maximaal veertien (14) kalenderdagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met originele kassabon kunnen, tenzij anders aangegeven, zonder meer worden omgeruild. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
 2. Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van omruiling. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van omruiling zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 3. De consument kan van zijn recht van omruiling uitsluitend gebruik maken op de wijze die door de Direct Floors winkel, en indien van toepassing bij het aanbod, is aangegeven.

Artikel 4 – Totstandkoming Van De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Direct Floors behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 3. Voor het tot stand komen van de overeenkomst zal Direct Floors de consument inlichten over beperkingen of bijkomende voorwaarden die verbonden zijn aan het aanbod.
 4. Direct Floors bevestigt altijd de aankoop per e-mail. Wanneer er nog geen bevestigingsmail is verstuurd, is de overeenkomst nog niet van kracht.

Artikel 5 – De Prijs

 1. De prijs in het aanbod is de door de consument te betalen totale prijs of het totale tarief inclusief btw, doch exclusief eventuele bezorg- of- verzendkosten. Eventuele kosten voor montage- en/of installatiewerkzaamheden zullen steeds gescheiden worden vermeld. Van alle bijkomende kosten van diensten waarvoor de consument moet bijbetalen zal de Direct Floors winkel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst de consument opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de consument kunnen worden berekend.
 2. De prijs zal schriftelijk en ondubbelzinnig aangebracht worden. Acties, promoties, korting-bonnen zijn niet cumuleerbaar. Er wordt steeds de voordeligste korting toegekend. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet worden verhoogd, behoudens druk- en zetfouten, prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of andere wettelijke heffingen. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 3. De Direct Floors winkel kan de prijs na de totstandkoming van de overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen behoudens druk- en zetfouten, prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en/of andere wettelijke heffingen., tenzij:
  a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of door de fabrikant opgelegde verwijderingsbijdragen; of b) de prijsverhoging het gevolg is van door de Direct Floors winkel op verzoek van de consument uitgevoerd meerwerk en de consument daarover van tevoren op de hoogte is gesteld; of c) de consument na de totstandkoming van de overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan; of d) er sprake is van een kennelijke fout.

Artikel 6 – Conformiteit

 1. De Direct Floors winkel staat er voor in dat de goederen en/of diensten die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen. De Direct Floors winkel is niet gebonden door de publiekelijk afgelegde verklaringen inzake de bijzondere eigenschappen van de goederen en/ of diensten indien de Direct Floors winkel aantoont dat deze bedoelde verklaring niet bekend was of redelijkerwijze niet bekend kon zijn, deze verklaring voor het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet of de beslissing tot aankoop van de goederen of diensten niet door deze verklaring beïnvloed kon zijn.
 2. De consument staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, en dient de weergave ervan op de bestelbon te controleren. Bij maatwerk, of indien goederen worden samengevoegd op aanwijzing van de consument, staat de consument in voor de opgegeven maten en de gegeven aanwijzingen, tenzij er kennelijk sprake is van een vergissing en deze vergissing ook voor de Direct Floors winkel kenbaar moet zijn geweest. Indien de consument gegevens mondeling of telefonisch kenbaar maakt, komen de gegevens die niet door de Direct Floors winkel schriftelijk zijn bevestigd voor risico van de consument.

Artikel 7 – Productinformatie
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Direct Floors is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

 1. De producten aangeboden door Direct Floors voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 2. Het is mogelijk dat Direct Floors op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Direct Floors is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

Artikel 8 – Verkoop Uit Voorraad Of Op Bestelling

 1. Verkoop en levering geschieden uitsluitend à contant. De geaccepteerde betaalmiddelen en eventuele beperkingen daarop worden vooraf door Direct Floors aangegeven.
 2. Verkoop en levering op bestelling geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijke en schriftelijke bestelling door de consument, tenzij tussen de consument en de Direct Floors winkel anders is overeengekomen. Bij een bestelling is een voorschot van 20% op het aankoopbedrag gebruikelijk. Artikelen die rechtstreeks vanaf de leverancier aan de consument worden bezorgd dienen vooraf volledig betaald te worden.

Artikel 9 – Uitvoering Van Een Bestelling

 1. Direct Floors zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling van goederen en bij de beoordeling van een aanvraag tot verlening van diensten. De Direct Floors winkel is gerechtigd de bestelling of onderdelen daarvan uit te laten voeren door niet bij hem in dienst zijnde derden.
 2. Indien de overeenkomst aflevering van de verkochte goederen inhoudt, geldt als plaats van aflevering het door de consument opgegeven adres en de aflevering geschiedt aan de voordeur op niveau gelijkvloers of naast de bezorgwagen. De consument is gehouden datgene te doen, wat redelijkerwijze nodig of wenselijk is om een tijdige aflevering mogelijk te maken. Direct Floors mag er van uitgaan dat de goederen met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze. Indien het transport en/of het lossen tengevolge van het ontbreken van die mogelijkheden extra kosten met zich meebrengt, is de consument gehouden deze extra kosten te voldoen, tenzij de consument de Direct Floors winkel over het ontbreken van die mogelijkheden van tevoren nadrukkelijk heeft geïnformeerd.
 3. De door Direct Floors opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen.
 4. De Direct Floors winkel zal de geaccepteerde bestelling met bekwame spoed doch uiterlijk binnen dertig kalenderdagen uitvoeren, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd overeengekomen. Bij betaling via overschrijving geldt dat de uiterste levertermijn 30 dagen na ontvangst van de betaling is. De consument dient bestellingen binnen zeven kalenderdagen na bericht van de Direct Floors winkel – met vermelding van de eventueel daaraan verbonden kosten – af te halen of te laten bezorgen. Laat de consument dit na dan zijn de eventueel daaraan verbonden kosten voor zijn rekening.
 5. Indien de bezorging hetzij door het (tijdelijk) niet in voorraad zijn van de bestelde goederen, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan tijdig en zo mogelijk binnen veertien kalenderdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Behoudens in geval van overmacht, heeft de consument bij overschrijding van de overeengekomen bezorg- of levertijd met meer dan veertien werkdagen het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten). Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van Direct Floors opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Direct Floors niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 6. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal de Direct Floors winkel zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Hierover, over de levertijd en over de eventuele meer- of minderprijs informeert de Direct Floors winkel de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze. Stemt de consument niet in met levering van het vervangend artikel, dan heeft hij het recht om de overeenkomst te ontbinden (zonder kosten).
 7. Levering kan in onderling overleg geschieden in gedeeltes, naarmate de goederen gereed of voorradig zijn.

Artikel 10 – Garantie In Hoofde Van De Consument

 1. De Direct Floors winkel verstrekt aan de consument een garantie conform de wettelijke bepalingen voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dit binnen de wettelijke garantietermijnen.
 2. Direct Floors volgt de officiële garantierichtlijnen van haar eventuele leveranciers. Deze kunnen verschillen per merk en zullen daarom altijd worden vermeld bij aankoop van uw artikel.
 3. De consument dient de Direct Floors winkel binnen de twee maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de consument het gebrek in conformiteit heeft vastgesteld, op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming van de goederen of diensten. Na deze termijn zal  Direct Floors niet meer instaan voor deze gebreken. Deze termijn wordt verminderd tot 48 uur wanneer het gaat om zichtbare gebreken.

Artikel 11 – Garantie Bij Voorschot

 1. De Direct Floors winkel is gerechtigd bij de verkoop van goederen of levering van diensten  een voorschot van de consument te verlangen. Wordt een voorschot van meer dan 30% van te betalen prijs verlangd, dan dient de Direct Floors winkel dit duidelijk in het aanbod te vermelden.
 2. De Direct Floors winkel garandeert de consument dat het door de consument vooruit betaalde bedrag onder alle voor rekening en/of risico van Direct Floors winkel komende omstandigheden die leiden tot niet nakomen van zijn leveringsverplichting, zal worden terugbetaald.

Artikel 12 – Betaling

 1. Indien er geen verkoop à contant werd overeengekomen dienen de, door de consument verschuldigde bedragen, binnen veertien kalenderdagen na aflevering door de Direct Floors winkel of ophalen door de consument van het goed, of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst na afgifte van de betreffende bescheiden, te worden voldaan, dan wel zoveel later als is overeengekomen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de overeenkomst betrekking hebben onverwijld aan de Direct Floors winkel te melden.
  In geval van wanbetaling van de consument heeft de Direct Floors winkel na het verstrijken van een redelijke termijn, het recht om de in redelijkheid gemaakte incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente ter zake in rekening te brengen.

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud En Overdracht Van Risico

 1. De Direct Floors winkel behoudt zich de eigendom van de aan de consument geleverde goederen en diensten voor zolang de consument deze niet volledig heeft betaald, onverminderd de aan de consument op grond van de wet toekomende rechten. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte goederen als hij de koopsom volledig aan de Direct Floors winkel heeft voldaan. Voor de eigendomsoverdracht is de consument niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, te vervreemden, omvormen, overdragen en/of bezwaren.
 2. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering van de goederen.

Artikel 14 – Gebruik Van Gegevens

De Direct Floors winkel gebruikt de inlichtingen met een persoonlijk karakter en die verschaft worden door de consument enkel voor de uitvoering van de overeenkomst. De consument kan de Direct Floors winkel schriftelijk verzoeken om opgave van zijn gegevens en indien nodig om aanpassing vragen van deze gegevens.

Artikel 15 – Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van alle verkeer, zijnde de website, webshop, e-mails, .. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Direct Floors of rechthoudende derden, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, ..

Artikel 16 – Beperking Van Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Direct Floors kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de site. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Direct Floors kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van de site.

Artikel 17 – Vragen En Klachten

 1. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering schriftelijk gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 2. Direct Floors behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 30 kalenderdagen

Artikel 18 – Geschillen

 1. De consument kan een klacht in verband met de overeenkomst schriftelijk melden bij de Direct Floors winkel.
 2. Geschillen tussen de consument en de Direct Floors winkel over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot door de Direct Floors winkel te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen zowel door de consument als door de Direct Floors winkel aan de rechtbank worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk.
 3. De algemene voorwaarden en de overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

© Waregem 25 januari 2015 – uitgave Direct Floors België